Novinky

Aktuální informace

Stavba nového bytového domu Rezidence Hradišťská v Plzni na Slovanech byla povolena

Rezidence-Hradistska-stavba-povolena

Úřad městského obvodu Plzeň 2- Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
Koterovská 83, 307 53 Plzeň

Plzeň, dne: 07.08.2019

ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí je v souladu s ustanovením s§ 144 zákona č. 50012004 Sb.,(správní řád)
Doručován formou veřejné vyhlášky

Výroková část:
Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor stavebně správní a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 09.05.2019 podal

Rezidence Hradišt’ská s.r.o., IČO 06378391, Plovární 478/1, 301 00 Plzeň 1, které zastupuje Ing Josef Černý, Máchova 714, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1 

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. I stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

bytový dům Rezidence Hradišťská
Plzeň, Hradišťská

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 167911 (zahrada), parc. č. 1680 (zahrada), parc. č. 5407 (ostatní plocha) v katastrálním území Plzeň.

Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se o nový bytový dům.
Účelem užívání stavby je bydlení

Umístění stavby na pozemku:
Stavební záměr je umístěn v souladu s koordinační situací výkres č. C.3, který zpracoval autorizovaný architekt Ing. Ing. arch Josef Černý ČKA – 04012. Stavba je umístěna na pozemku č. parc. 167911 (zahrada), parc. č. 1680 (zahrada), parc. č. 5407 (ostatní plocha) v katastrálním území Plzeň
Bude proveden nový sjezd na pozemek z ulice Hradišťská
Bude provedeno nové napojení na inženýrské sítě (voda, splašková kanalizace, dešťová kanalizace – akumulační nádrž a vsakovací drén na pozemku vlastníka)
Přípojka horkovodu a elektro bude provedena na samostatné opatření stavebního úřadu Bude zhotoveno 11 parkovacích míst
Dešťové vody budou odváděny do dešťové kanalizace – do akumulační nádrže s přepadem do vsakovacího drénu na vlastním pozemku stavebníka

Rezidence-Hradistska-SP
Rezidence-Hradistska-PD
Rezidence Hradištská